open het menu
 

Producten

Ga naar ons productenwaaier-tabblad

 
 
 

Testpotten

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in testpotten

 
 
 

Over ons

200 jaar kwaliteit

 
 
 

Bij Hornbach

We kunnen u vol vertrouwen helpen
uw kleur te kiezen

 
 
 

Waar
kopen

Vind of creëer uw perfecte 
kleur, verkrijgbaar bij Hornbach

 
 

Algemene voorwaarden

A. Belangrijke wettelijke informatie

1. Welkom. Samen met onze dochterondernemingen en filialen bieden wij u deze website onder de volgende algemene voorwaarden (“Voorwaarden”). Door deze website te gebruiken stemt u in met de hieronder beschreven voorwaarden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, gebruik deze website dan niet. Als u vragen hebt over deze voorwaarden neemt u contact met ons op.

B. Intellectueel eigendom

1. De materialen op deze website vallen onder Copyright 2014 door ons bedrijf en alle rechten zijn voorbehouden. Elementen van deze website (zoals het design of de indeling van deze website) zijn beschermd met wetten inzake handelsimago, handelsmerk, oneerlijke concurrentie en andere wetten en mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, geïmiteerd, verkocht of anders uitgebaat, in zijn geheel of gedeeltelijk, voor een doel waarmee wij niet expliciet hebben ingestemd. Geen logo, afbeelding, geluid of foto van deze website mag worden gekopieerd of doorgestuurd, tenzij we u hier schriftelijk expliciet toestemming voor hebben gegeven. Weet dat producten, processen of technologieën die in deze materialen zijn beschreven onderhevig kunnen zijn aan andere intellectuele eigendomsrechten die door ons zijn gereserveerd en hieronder niet zijn gelicentieerd.

2. U hebt toestemming om deze materialen te bekijken, kopiëren, printen en distribueren in navolging van de volgende voorwaarden:

2.1 De materialen mogen worden gebruikt (a) voor gebruik bij de aan- en verkoop van producten waarbij wordt verwezen naar deze website door toekomstige klanten voor ons voordeel met het beoogde doel van of in overeenstemming met deze website; of (b) alleen voor informele, persoonlijke of niet-commerciële doeleinden.

2.2 Elke kopie van deze materialen of een deel daarvan moeten onze copyright-verklaringen bevatten. Materialen van deze website mogen niet worden gekopieerd of gepost op een netwerkcomputer of worden uitgezonden in de media.

2.3 Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan de materialen buiten deze specifieke doeleinden.

2.4 Wij mogen elk van de voorgaande rechten op elk moment herroepen of wijzigen.

3. Het gebruik van materialen van deze website voor elk ander doel is expliciet verboden. (Gebruikers van de regering van de V.S.: gebruik, duplicatie of openbaarmaking door de United States Government is onderhevig aan de beperkingen die staan beschreven in DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) en FAR 52.227-19 en elke andere opvolgende regelgeving die van toepassing kan zijn.)

4. Bepaalde handelsmerken en logo’s op deze site zijn onze handelsmerken of geregistreerde handelsmerken. Andere productnamen die hier worden genoemd, kunnen handelsmerken van de eigen respectievelijke eigenaren bevatten.

C. Vrijwaringsverklaring van garanties

1. DE INFORMATIE IN DEZE WEBSITE WORDT U GELEVERD “OP EIGEN BATE EN SCHADE” EN IS ALLEEN BEDOELD TER INFORMATIE, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. WIJ WIJZEN ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE AF VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. SOMMIGE WETGEVINGEN STAAN UITSLUITING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING. Deze informatie kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten en de informatie wordt zonder kennisgeving vooraf gewijzigd, bijgewerkt en verwijderd. We brengen mogelijk op enig moment verbeteringen en/of wijzigingen aan in de producten en/of programma’s die in dit materiaal zijn beschreven. De gegevens op deze website vertegenwoordigen typische waarden voor de producten die hier zijn genoemd. Aangezien de toepassingsvariabelen een belangrijke factor zijn in de prestatie van de producten, moet deze informatie alleen worden gebruikt als algemene richtlijn. TENZIJ WIJ ANDERS SCHRIFTELIJK OVEREENKOMEN, GEVEN WE GEEN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET EN WIJZEN WE ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES AF, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF VRIJHEID VAN PATENTSCHENDING. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADES. Uw enige oplossing voor een productfout, niet-conformiteit of prestatieprobleem is de vervanging van het betreffende product of een vergoeding van de aankoopprijs, naar onze keus. Uitzondering voor EU-inwoners: ALS U EEN INWONER BENT VAN DE EUROPESE UNIE, SLUITEN WE NIET UIT OF BEPERKEN WE ONZE AANSPRAKELIJKHEID NIET VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID.

2. Daarnaast geven we geen verklaringen of garanties over enige andere website die u naar eigen keuze via deze website bezoekt. Koppelingen die wij bieden naar dergelijke websites worden alleen aangeboden voor uw gemak en hiervan moet niet worden verwacht dat wij deze websites of de inhoud daarvan ondersteunen. IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF ANDERE VORMEN VAN INDIRECTE SCHADES VOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE ANDERE WEBSITE WAAR NAAR VERWEZEN WORDT VIA EEN KOPPELING, INCLUSIEF SPECIFIEK, MAAR NIET EXCLUSIEF, VERLIES VAN WINST, ZAKELIJKE ONDERBREKING OF GEGEVENSVERLIES, ZELFS ALS WIJ EXPLICIET WORDEN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES.

D. Productbeschikbaarheid en prijsstelling

1. De prijzen en beschikbaarheid van producten op deze website kunnen zonder kennisgeving vooraf op elk moment wijzigen, naar ons eigen goeddunken. Wij hebben het recht bestellingen te weigeren of annuleren die zijn geplaatst voor producten die verkeerd geprijsd zijn. Wij hebben het recht bestellingen te weigeren of annuleren, ongeacht of de bestelling bevestigd is en uw creditcard belast is. Als uw creditcard al belast is voor de aankoop en uw bestelling wordt geannuleerd, crediteren wij uw creditcardaccount direct voor het belaste bedrag. Tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen, zijn de Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op alle verkopen van producten en diensten door ons als “Verkoper”. Met betrekking tot verkopen door een van onze dochterondernemingen in Nederland zijn de Uniforme algemene verkoopvoorwaarden Nederland van toepassing op al dergelijke verkopen van producten en diensten.

E. Leveranciers en wederverkopers

1. Tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen, zijn de Standaard algemene inkoopvoorwaarden van toepassing op de aankoop van alle producten en diensten door ons als “Koper”.

F. Doorgeven van uw informatie

1. Raadpleeg ons privacybeleid voor algemene informatie. Wij willen GEEN vertrouwelijke of eigendomsinformatie van u ontvangen via onze website. Alle informatie of materialen die we via onze website ontvangen, anders dan persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uitgelegd in ons privacybeleid, wordt behandeld als NIET VERTROUWELIJK. Door ons informatie of materiaal via deze website of via andere elektronische middelen toe te sturen, geeft u ons een onbeperkt, onherroepelijk recht tot gebruik, reproductie, weergave, wijziging, uitvoering, doorgave en distributie van dergelijke informatie of materialen en stemt u erin toe dat wij de informatie of materialen gratis en voor elk mogelijk doel mogen gebruiken, inclusief ideeën, kennis, concepten of technieken die daarin zijn bijgesloten.

G. Intellectuele eigendomsrechten van anderen

1. Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vragen onze bezoekers datzelfde te doen. Als u denkt dat uw werk of handelsmerk op een manier gebruikt is die strijdig is met het copyright of handelsmerk, kunt u onze agent hiervan op de hoogte stellen die kan worden bereikt op:

Copyright and Trademark Counsel
901 Third Avenue South, Minneapolis, MN 55402
1.800.825.7727
1.612.486.7979
trademarks@valspar.com

2. Voeg al het volgende toe aan uw kennisgeving:

2.1. Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die geautoriseerd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief copyright of handelsmerk dat zogezegd geschonden is;

2.2. Een beschrijving van het werk of handelsmerk waarvan u zegt dat het geschonden is;

2.3. Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u zegt dat het geschonden is zich op de site bevindt, inclusief de URL naar de pagina waar het materiaal staat;

2.4. Uw adres, telefoonnummer, e-mailadres en alle andere informatie zodat wij contact met u kunnen opnemen;

2.5. Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het copyright of handelsmerk, zijn agentschap of de wet; en

2.6. Een verklaring van u, gemaakt op straf van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht accuraat is en dat u de eigenaar bent of geautoriseerd bent om te handelen namens de eigenaar van het copyright of handelsmerk van een exclusief recht dat zogezegd geschonden is.

3. Als u gelooft dat inhoud met copyright onjuist van onze website is afgehaald of dat toegang tot het materiaal onjuist is uitgeschakeld, kunt u een tegenkennisgeving sturen naar de hierboven vermelde agent. Een dergelijke tegenkennisgeving moet de volgende informatie bevatten:

3.1. Uw fysieke of elektronische handtekening, of die van een geautoriseerde vertegenwoordiger;

3.2. Een beschrijving van het materiaal waarvan u zegt dat het onjuist is verwijderd of waartoe de toegang volgens u onjuist is uitgeschakeld en de locatie waarop het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang werd uitgeschakeld;

3.3. Een verklaring van u, gemaakt op straf van meineed, dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal werd verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moest worden verwijderd of uitgeschakeld; en

3.4. Uw naam, adres en telefoonnummer en een verklaring dat (i) u toestemt met de wetgeving van de federale districtsrechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin het adres zich bevindt of, als uw adres buiten de Verenigde Staten ligt, voor het gerechtelijk arrondissement waarin wij ons bevinden en dat (ii) u de dagvaarding accepteert van de eiser die de door ons aangewezen agent de kennisgeving gaf van de zogezegde schending of een agent van een dergelijk persoon.

H. Overig

1. Wij beheren deze website vanuit ons hoofdkantoor in de Verenigde Staten van Amerika en verklaren niet dat de materialen geschikt zijn of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Informatie die wij publiceren op het World Wide Web kan verwijzingen en kruisverwijzingen bevatten naar onze producten en diensten die niet aangekondigd of beschikbaar zijn in uw land. Zulke verwijzingen betekenen niet dat we van plan zijn dergelijke producten of diensten in uw land aan te kondigen. Raadpleeg uw plaatselijk contactpersoon voor informatie over de producten en diensten die voor u verkrijgbaar zijn. Tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle marketing- of promotionele materialen die worden gevonden op deze website enkel en alleen gericht op personen, bedrijven of andere instellingen die zich in de Verenigde Staten bevinden. Als u deze website buiten de Verenigde Staten van Amerika gebruikt, bent u volledig verantwoordelijk voor overeenstemming met de toepasselijke plaatselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot de regelgevingen van export en import.

2. De materialen op deze website zijn onderhevig aan de United States Export Administration Laws and Regulations. Afleiding van dergelijke materialen strijdig met de wet van de Verenigde Staten is verboden. Zowel de materialen als de informatie die door middel van het gebruik van de website worden verkregen, mogen niet worden verkregen voor, verscheept naar, doorgegeven aan of opnieuw geëxporteerd naar, direct of indirect, ongeoorloofde of onder embargo vallende landen of hun inwoners en mogen ook niet worden gebruikt voor nucleaire activiteiten, chemisch biologische wapens of raketten, tenzij specifiek geautoriseerd door de regering van de Verenigde Staten voor dergelijke doeleinden. U dient zich strikt te houden aan alle exportwetten van de Verenigde Staten en u bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige licenties voor export of wederexport.

3. Elke handeling in relatie tot deze voorwaarden vallen onder de wetgeving van de staat Minnesota, zonder rekening te houden met de keuze of conflicten van wetten van andere wetgevingen. U gaat akkoord zich te houden aan de exclusieve wetgeving van de rechtbanken die zich in de staat Minnesota bevinden, voor de oplossing van elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden en/of uw gebruik van de website.

4. Wij mogen deze voorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving vooraf herzien door de voorwaarden op deze plaats bij te werken. Uw verdere gebruik van de website na dergelijke wijzigingen bevestigen uw toestemming van deze herziene voorwaarden. Deze website kan andere eigendomsverklaringen en gebruiksvoorwaarden bevatten, die ook in acht moeten worden genomen en moeten worden opgevolgd.

 
x x

Share


Vindt u deze kleuren mooi? Krijg advies over bijpassende kleuren in uw plaatselijke winkel.

Vind een winkel
x x